Szukasz odpowiedzi na konkretne pytanie?

Wybierz kategorię i znajdź odpowiedź.

Jak zapisać się na kurs grupowy?

Pierwszy krok przy zapisie na kurs grupowy to rozmowa z Metodykiem szkoły The Palms, który oceni poziom znajomości języka i zarekomenduje odpowiednią grupę. Pierwsza konsultacja z Metodykiem jest bezpłatna. Jeśli nie przyjdziesz na umówione spotkanie bez wcześniejszego powiadomienia, to kolejny termin możesz umówić po opłaceniu konsultacji w wysokości 75 zł. Natomiast po podpisaniu umowy, Szkoła wpisuje kandydata do grupy po wpłaceniu przez niego rocznej opłaty administracyjnej w wysokości 200,00 zł. Opłata ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z kursu przez Słuchacza.

Skąd wiadomo do jakiej grupy się zapisać?

Przydział do grup kursowych następuje na podstawie rozmowy z Metodykiem szkoły The Palms. Zapraszamy nawet osoby na poziomie początkującym.

Ile osób jest w grupie?

Grupy kursowe liczą od 4 do 8 uczestników zarówno w naszej placówce w Wilanowie, jak i na Kabatach.

Ile trwa jedna lekcja?

Zajęcia są prowadzone w programie 45, 55, 60 lub 90 minut w zależności od rodzaju kursu lub wybranego programu indywidualnego.

Ile trwa kurs grupowy?

Kursy grupowe w Szkole The Palms są roczne. Rok szkolny jest podzielony na dwa semestry.

W jakich godzinach odbywają się kursy grupowe dla dorosłych?

Kursy dla dorosłych odbywają się w godzinach wieczornych, od godz. 20.00. Szczegółowy grafik grup dostępny jest w Sekretariacie Szkoły.

W jakich godzinach odbywają się kursy grupowe dla dzieci?

Kursy dla dzieci odbywają się w godzinach popołudniowych np.: 15.00, 16.00, 17.00, 18.00. Każde spotkanie trwa 60 minut. Szczegółowy grafik grup dziecięcych dostępny jest w sekretariacie szkoły.

Od jakiego wieku dziecko można zapisać na zajęcia w szkole The Palms?

Szkoła prowadzi zajęcia dla dzieci od 4 lat.

Czy małe dziecko jest w stanie skorzystać z 55 minutowych zajęć?

Oczywiście, że tak. Zajęcia dla dzieci w szkole The Palms są prowadzone w bardzo ciekawy sposób, z zastosowaniem wielu technik i metod pracy z dziećmi. Dzieci uczą się przez zabawę i często nie chcą opuścić sali po skończonych zajęciach.

Jak monitorowane są postępy w nauce?

Postępy w nauce są monitorowane na bieżąco. W grupach kursowych (dzieci powyżej 7 lat oraz wśród osób dorosłych) po każdej części podręcznika przeprowadzany jest test. Również pod koniec roku szkolnego lektorzy organizują test pisemny (poza grupami dla małych dzieci) oraz przeprowadzają rozmowy indywidualne na temat postępów (połączone z rozdaniem świadectw) ze słuchaczami lub Rodzicami/Opiekunami. Nie dotyczy to słuchaczy indywidualnych.

W przypadku dzieci, bieżące monitorowanie postępów odbywa się dodatkowo za pomocą portfolio językowego, które obrazuje realizowany materiał i daje rodzicom pogląd o postępach dziecka.

Jak można nadrobić materiał z opuszczonej lekcji?

Szkoła zapewnia słuchaczom nieobecnym na zajęciach w grupie, przekazanie materiałów wykorzystanych na kursie w formie wydruków lub drogą elektroniczną. Tematy lekcji są również wpisane do dziennika elektronicznego.

Czy można zrezygnować z kursu grupowego w trakcie jego trwania?

Tak, można rozwiązać umowę w dowolnym terminie. Jeżeli Słuchacz rozwiązuje umowę przed rozpoczęciem kursu, Szkoła zwraca mu wpłacone wynagrodzenie za kurs pomniejszone o opłatę administracyjną, która jest bezzwrotna.

Słuchacz może rozwiązać umowę w drodze pisemnego oświadczenia złożonego w sekretariacie Szkoły lub przesłanego na adres Szkoły pocztą (listem poleconym lub mailem).

W wypadku rozwiązania przez Słuchacza umowy po rozpoczęciu kursu, Szkoła zwróci Słuchaczowi wpłacone wynagrodzenie po potrąceniu kosztu kursu przeprowadzonego do dnia rozwiązania umowy oraz opłaty administracyjnej. Te same zasady dotyczą również sytuacji, gdy Słuchacz opłacił kurs roczny za cały kurs z góry oraz w wypadku, gdy Słuchacz opłacał kurs w systemie ratalnym. Koszt kursu przeprowadzonego do dnia rozwiązania umowy będzie obliczony jako iloczyn spotkań przeprowadzonego kursu oraz opłaty za jedno spotkanie kursu zgodnie z ceną kursu w umowie.

Czy w przypadku choroby lektora zajęcia grupowe są odrabiane w innym terminie?

W przypadku jakiejkolwiek niedyspozycji lektora uniemożliwiającej mu przeprowadzenie kursu grupowego w ustalonym terminie, Szkoła dopuszcza możliwość zastępstwa lektora prowadzącego przez innego nauczyciela lub odrobienia zajęć w innym, ustalonym przez Szkołę terminie.

Czy w przypadku choroby dziecka można odrobić zajęcia uczęszczając na zajęcia innej grupy?

Niestety nie ma możliwości dołączenia dziecka do innej grupy w celu odrobienia zajęć z powodu różnic w programach oraz ograniczonej ilości osób w grupie. Szkoła zapewnia Słuchaczom nieobecnym na zajęciach, przekazanie materiałów wykorzystanych na kursie w formie wydruków lub drogą elektroniczną.

Czy szkoła przyznaje dyplomy ukończenia kursu?

Na zakończenie roku szkolnego każdy Słuchacz kursu grupowego, który napisał test końcowy i którego frekwencja obecności na zajęciach przekracza 60% otrzymuje certyfikat ukończenia kursu. Nie dotyczy to Słuchaczy indywidualnych.

Jak zapisać się na zajęcia indywidualne?

Po podpisaniu umowy Słuchacze indywidualni deklarują gotowość uczestnictwa w zajęciach na jeden miesiąc z góry. Nowi Słuchacze mogą rozpocząć uczęszczanie na zajęcia indywidualne w Szkole w dowolnym dniu miesiąca. Szczegółowa procedura zamawiania zajęć indywidualnych jest dostępna w Sekretariacie Szkoły.

Czy zajęcia indywidualne mogą być prowadzone bez podręcznika?

Zajęcia indywidualne mogą być prowadzone bez przewodniego podręcznika, lecz w oparciu o różne podręczniki i książki oraz liczne materiały dydaktyczne, w tym autorskie plany i skrypty nauczycieli.

Ile zajęć indywidualnych można odbyć w miesiącu?

W każdym miesiącu można umówić się na dowolną ilość spotkań indywidualnych. Słuchacze deklarują gotowość uczestnictwa w zajęciach na jeden miesiąc z góry.

Czy mogę odwołać umówione zajęcia indywidualne?

Słuchacz ma prawo do odwołania zajęć indywidualnych, które zamówił w Szkole bez konsekwencji finansowych, pod warunkiem, że zajęcia odwołane zostaną odrobione w obrębie tego samego miesiąc i że prowadzący je Lektor dysponował będzie czasem na ich odrobienie. Wyjątek stanowią lekcje z ostatniego tygodnia w danym miesiącu, które mogą być przeniesione jako dodatkowe zajęcia w kolejnym miesiącu.

Czy można umawiać zajęcia indywidualne z tygodnia na tydzień?

Jeśli chcesz mieć pewność, że twoje zajęcia odbywają się regularnie, preferowane jest deklarowanie uczestnictwa w zajęciach na jeden miesiąc z góry, w stałych dniach i godzinach. Wynika to z ograniczonej dyspozycyjności lektorów.

Czy można umówić się na zajęcia indywidualne poza godzinami otwarcia sekretariatu szkoły?

Oczywiście można umówić się na zajęcia indywidualne poza godzinami otwarcia Sekretariatu Szkoły. Rano zajęcia mogą rozpocząć się najwcześniej o godzinie 7.00, a najpóźniej zajęcia muszą skończyć się o godzinie 21.00. Możliwe są również zajęcia indywidualne w soboty do godziny 16.00. W niedzielę Szkoła jest nieczynna.

Jak i kiedy informować szkołę o zmianach w terminach umówionych zajęć indywidualnych?

Zmiany w terminach należy dokonywać droga mailową na adres placówki: wilanów@thepalms.edu.pl lub ursynow@thepalms.edu.pl lub telefonicznie w godzinach pracy sekretariatu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 19.00. Informacje pozostawione na automatycznej sekretarce poza godzinami pracy sekretariatu nie będą brane pod uwagę i Szkoła nie będzie mogła odrobić w innym terminie tak odwołanych zajęć.

Osoby, które decydują się na zajęcia w godzinach porannych – do godziny 12.00 – mogą odwoływać zajęcia najpóźniej do godziny 20.00 dnia roboczego poprzedzającego zajęcia drogą mailową lub telefonicznie.

Osoby, które decydują się na zajęcia w soboty lub w poniedziałki rano – do godziny 12.00 – mogą odwołać zajęcia najpóźniej do godziny 20.00 w piątek poprzedzający zajęcia.

Czy można negocjować cenę zajęć indywidualnych?

Niestety cena zajęć indywidualnych nie podlega negocjacjom. Obowiązuje stały cennik zajęć dostępny w Sekretariacie Szkoły.

Czy cena zajęć indywidualnych zmienia się w zależności od ilości wykupionych zajęć?

Niestety cena zajęć indywidualnych nie zmienia się w zależności od ilości wykupionych zajęć. Obowiązuje stały cennik dostępny w Sekretariacie Szkoły.

Czy opłatę za zajęcia indywidualne można wnieść po każdej lekcji?

Opłaty za zaplanowane zajęcia indywidualne są wnoszone z góry na cały miesiąc, minimum na 1 dzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w danym miesiącu.

Jakie techniki nauczania stosują lektorzy The Palms?

Szkoła The Palms wykorzystuje w nauczaniu szeroki asortyment dodatkowych środków dydaktycznych. Ważnym filarem nauki w Szkole jest technika teatralizacji. W Szkole są dostępne różnego rodzaju rekwizyty, które pomagają obrazować pojęcia i powtarzać słownictwo. Nieodłącznym elementem jest również technika using multimedia – wykorzystanie oryginalnych materiałów prasowych, nagrań audio lub wideo – oraz technika using realia – wykorzystywanie otoczenia do pogłębiania nauki płynnego mówienia.

Kim jest Metodyk w szkole The Palms?

Metodyk prowadzi doradztwo metodyczne oraz nadzoruje jakość nauczania lektorów The Palms poprzez wizytowanie zajęć i kontrolowanie planów nauczania.

Kiedy można skorzystać ze spotkania z Metodykiem?

Szkoła umożliwia każdemu Słuchaczowi z grup kursowych dwie konsultacje indywidualne z Metodykiem (poza rozmową rozpoziomowującą) lub z lektorem prowadzącym podczas wyznaczonych dyżurów. Konsultacje mogą trwać 15-20 minut. Nie można łączyć dwóch konsultacji w jedno spotkanie

Czy można zapłacić za kurs grupowy w ratach?

Opłaty za kurs w ratach można wnosić w dwóch lub dziecięciu ratach. Raty nie korespondują z ilością spotkań w poszczególnych miesiącach. Płatność w ratach następuje zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie. W przypadku nieuczęszczania na zajęcia dokonane przez Słuchacza wpłaty nie podlegają zwrotowi.

Czy szkoła wystawia faktury?

Szkoła może wystawić fakturę, który jest podstawą do odliczenia kosztów nauki. Kwoty na fakturze są podane brutto i szkoła jest zwolniona z podatku VAT.

W jaki sposób można dokonać płatności za kurs?

Płatności za kurs dokonujemy przelewem na konto Szkoły (BPS SA 42 1930 1695 2500 0570 2505 0001) lub gotówką w Sekretariacie Szkoły.

Czy w szkole są przyznawane rabaty?

Szkoła przyznaje swoim Słuchaczom następujące zniżki:

  1. 5% przy pełnej wpłacie za rok nauki
  2. 5% osobom kontynuującym naukę w Szkole The Palms
  3. 5% dla każdej następnej osoby z rodziny, w przypadku, gdy w jednym czasie z kursu korzysta więcej niż 1 osoba z danej rodziny, tj. rodzice, rodzeństwo, dzieci.
  4. Zniżki sumują się maksymalnie do wysokości 15%.

Jeśli masz inne pytania i nie znalazłeś odpowiedzi…