Regulamin Szkoły Językowej The Palms

Regulamin Szkoły Językowej The Palms – Aktualizacja z dnia 15.07.2020 na rok szkolny 2020/21

Informacje ogólne

 1. Szkoła językowa The Palms, zwana dalej Szkołą, prowadzona przez The Palms Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Sarmacka 22 lok. 135 , 02-972 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000390249, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS,  NIP 951 234 33 86, prowadzi działalność w zakresie nauczania języków obcych i działa od 1 września 2011 r.
 2. Priorytetem Szkoły jest wysoka jakość nauczania języków obcych, zgodnie z przyjętą filozofią „nauka języków z przyjemnością”. Realizując tę filozofię nauki, opracowano autorską metodę Five Stars Method, która zapewnia szybkie efekty nauki.
 3. Kursy grupowe i zajęcia indywidualne odbywają się w trzech placówkach The Palms w Warszawie:
  1/ ul. Sarmacka 22 lok. 135,
  2/ ul. Sarmacka 17 m 33,
  3/ al. KEN 19 lok. 2/6.
  Dodatkowo szkoła prowadzi kursy online.
 4. Aktualny regulamin Szkoły jest zawsze dostępny do wglądu w Sekretariacie Szkoły.

Nauczanie

 1. Głównym założeniem metodyczno-dydaktycznym w Szkole jest zastosowanie metody Five Stars Method, która opiera się na nauce pełnych zdań wykorzystywanych w różnych sytuacjach życia codziennego i wykorzystywaniu pięciu różnych technik nauczania w trakcie lekcji (skrzynka słówek, using realia, using multimedia, gry językowe, teatralizacja). Zajęcia często przyjmują formę pracy w parach lub w grupach. Ważną cechą tej metody jest również możliwość dostosowania zajęć do potrzeb indywidualnych słuchaczy i możliwość wykorzystania w pełni zdolności językowych każdej osoby. Metoda oznacza równoległe doskonalenie czterech umiejętności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania.
 2. Szkoła uczy z nowoczesnych podręczników znanych wydawnictw językowych m.in. Oxford University Press, Macmillan Education, Pearson Longman, ELI European Language Institute oraz innych dostępnych na rynkach zagranicznych i w Polsce.
 3. Niektóre grupy kursowe oraz zajęcia indywidualne mogą być prowadzone bez przewodniego podręcznika, lecz w oparciu o różne podręczniki i książki oraz liczne materiały dydaktyczne (w tym autorskie plany nauczycieli).
 4. Szkoła wykorzystuje w nauczaniu szeroki asortyment dodatkowych środków dydaktycznych.
 5. W Szkole pracuje Zespół Metodyczny kierowany przez Dyrektora Metodycznego, który prowadzi doradztwo metodyczne oraz nadzoruje jakość nauczania poprzez wizytowanie zajęć i kontrolowanie planów nauczania.
 6. Szkoła prowadzi zajęcia dla dzieci od lat 4, młodzieży i dorosłych.
 7. Szkoła organizuje kursy grupowe oraz indywidualne z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego oraz języka polskiego dla obcokrajowców. Inne języki są oferowane na zamówienie. Dostępność kursów jest zmienna i zależy od dyspozycyjności godzinowej lektorów współpracujących ze Szkołą.
 8. Kursy dla dzieci (do lat 10) i młodzieży (10+) odbywają się na poziomach nauczania utworzonych w autorskim programie realizowanym w szkole.
 9. Kursy dla dorosłych (18+) odbywają się na poziomach nauczania utworzonych w oparciu o ramowy opis kompetencji językowej wg Rady Europy (The Common European Framework of Reference CEFR).
 10. Grupy kursowe liczą od 4 do 8 uczestników.
 11. Przydział do grup kursowych następuje na podstawie rozmowy z Metodykiem. Wyjątek mogą stanowić grupy na poziomie początkującym lub w sytuacjach dołączania Słuchacza do grupy w trakcie trwania kursu (wówczas rozmowę z Metodykiem może zastąpić uczestnictwo w grupie na próbę i ocena poziomu Słuchacza przez lektora prowadzącego kurs). Rozmowy z Metodykiem mogą również być przeprowadzone w formie lekcji pokazowej dla grupy, w trakcie której Metodyk określa poziom poszczególnych osób biorących udział w lekcji.
 12. Jeśli podstawą zajęć indywidualnych jest wybrany podręcznik, to Słuchacz realizuje program w oparciu o niego w połączeniu z materiałami dodatkowymi przygotowanymi przez Lektora w ramach Metody Five Stars Method. Zakup podręcznika jest wymagany.
 13. W przypadku zajęć bezpodręcznikowych, Słuchacz może otrzymać od lektora „Program Zajęć Indywidualnych”, który pozwala Słuchaczowi zapoznać się z planowanym na zajęcia materiałem dydaktycznym z zakresu gramatyki, słownictwa oraz umiejętności komunikowania się. Istnieje również możliwość stosowania podręcznika wybranego przez Słuchacza – wówczas program oznaczony jest jako „program bezpodręcznikowy” z celem uzupełniającym wynikającym z potrzeby zastosowania danego podręcznika.
 14. Dla Słuchaczy grup kursowych Szkoła udostępnia możliwość samodzielnej nauki w szkole tzw. self-study. Słuchacz zgłasza temat leksykalno-gramatyczny do Metodyka oraz rezerwuje miejsce w sali lekcyjnej w miarę dostępności. Metodyk przygotowuje zestaw ćwiczeń do samodzielnej nauki przez Słuchacza, sprawdza poprawność wykonanego zadania i ewentualnie proponuje spotkanie indywidualne w celu omówienia pracy. Self-study można umówić jeden raz w miesiącu.
 15. Szkoła umożliwia każdemu Słuchaczowi z grup kursowych dwie konsultacje indywidualne z metodykiem (poza rozmową rozpoziomowującą) lub z lektorem prowadzącym podczas wyznaczonych dyżurów. Konsultacje mogą trwać 15-20 minut. Nie można łączyć dwóch konsultacji w jedno spotkanie bez zgody Szkoły.
 16. Szkoła zapewnia Słuchaczom nieobecnym na zajęciach w grupie dostęp do dziennika elektronicznego na platformie Langlion z możliwością sprawdzenia tematu zajęć, zrealizowanych stron z podręcznika oraz ćwiczeń i pracy domowej.
 17. Pod koniec roku szkolnego lektorzy przeprowadzają w grupach podczas zajęć test końcowy (poza grupami dla małych dzieci). Każdy Słuchacz kursu grupowego, który napisał test końcowy i którego frekwencja obecności na zajęciach przekracza 60% otrzymuje certyfikat ukończenia kursu. Nie dotyczy to Słuchaczy indywidualnych.
 18. Szkoła rości sobie prawo do odmowy przyjęcia na kurs osoby, która podczas wcześniejszego kursu celowo opuszczała liczne zajęcia, nie przykładała się do nauki, źle się odnosiła do nauczyciela, źle wypowiadała się na temat Szkoły bądź też zachowywała się nagannie na jej terenie.
 19. Szkoła rości sobie prawo do usunięcia z listy kursantów osoby, która celowo opuszcza liczne zajęcia, nie przykłada się do nauki, źle się odnosi do nauczyciela, źle wypowiada się na temat Szkoły bądź też zachowuje się nagannie na jej terenie Szkoły.

Lektorzy

 1. Lektorzy Szkoły The Palms posiadają kwalifikacje zawodowe uprawniające do nauczania języka obcego.
 2. Lektorzy The Palms regularnie uczestniczą w szkoleniach i konferencjach metodycznych organizowanych przez Szkołę.
 3. Nadzór nad lektorami pełni Dyrektor Szkoły oraz Dyrektorzy Metodyczni, który prowadzą doradztwo dla każdego lektora przynajmniej jeden raz w miesiącu oraz wizytują zajęcia i kontrolują plany nauczania w dossier kursu.
 4. W przypadku jakiejkolwiek niedyspozycji lektora uniemożliwiającej mu przeprowadzenie kursu grupowego w ustalonym terminie, Szkoła dopuszcza możliwość zastępstwa lektora prowadzącego przez innego nauczyciela lub odrobienia zajęć w innym, ustalonym przez Szkołę terminie.
 5. W przypadku jakiejkolwiek niedyspozycji lektora prowadzącego zajęcia indywidualne, Szkoła zastrzega sobie prawo do zaproponowania Słuchaczowi Lektora zastępczego lub odwołania zajęć indywidualnych.
 6. Lektorzy prowadzący zajęcia w szkole The Palms mają możliwość zmiany swojej dyspozycyjności godzinowej w trakcie roku szkolnego zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Lektora, co oznacza możliwość zmiany lektora prowadzącego zajęcia grupowe i indywidualne w trakcie realizacji kursu językowego.
 7. W wyjątkowych sytuacjach, kiedy Szkoła nie może zapewnić kontynuacji nauki z lektorem prowadzącym lub z żadnym innym lektorem może również mieć miejsce czasowe zawieszenie kursu lub rozwiązanie umowy.

Rodzice/Opiekunowie

 1. Rodzice/Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za niepełnoletniego uczestnika kursu do momentu rozpoczęcia zajęć i od chwili końca zajęć (zgodnie z rozkładem kursu ustalonym przez Szkołę dla dziecka), nawet w wypadku gdy dziecko przebywa na terenie Szkoły.
 2. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do czynnego udziału w procesie edukacji językowej dziecka-uczestnika kursu poprzez utrzymywanie kontaktu ze Szkołą i nauczycielem oraz uczestnictwo w spotkaniach z rodzicami organizowanymi przez Szkołę.
 3. W przypadku lekcji online Rodzice/ Opiekunowie zobowiązują się do zapewnienia dziecku warunków do nauki online (komputer, dostęp do internetu).

Organizacja roku szkolnego

 1. Zajęcia na kursach grupowych odbywają się w grupach od 4 do 8 uczestników. W przypadku, gdy do grupy zapisze się mniej niż 4 osoby, Szkoła zastrzega sobie prawo do przełożenia daty rozpoczęcia zajęć, zaproponowania rozpoczęcia kursu w innej grupie lub też zwrotu wpłaconych opłat, w tym również opłaty administracyjnej.
 2. Zajęcia są prowadzone w programie 55, 60 lub 90 minut w zależności od rodzaju kursu lub wybranego programu indywidualnego.
 3. Kursy grupowe w Szkole The Palms są roczne. Zapisy na kursy grupowe i indywidualne trwają cały rok.
 4. Kalendarz roku szkolnego jest dostępny w sekretariacie Szkoły oraz w dzienniku elektronicznym na platformie www.thepalms.langlion.com
 5. Słuchacze kursów grupowych otrzymują przy podpisaniu umowy kalendarium zajęć w roku szkolnym, uwzględniające dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole The Palms. Kalendarium jest dostępne w dzienniku elektronicznym na platformie Langlion, do którego słuchacze otrzymują kody dostępu przy zapisie na kurs.
 6. Szkoła dopuszcza możliwość zmiany planu zajęć w grupie w trakcie roku szkolnego.
 7. Szkoła zastrzega możliwość realizacji kursu grupowego lub indywidualnego w formie online jeśli prowadzenie lekcji stacjonarnych nie będzie możliwe z powodów nieprzewidzianych nadzwyczajnych okoliczności, za które nie odpowiada Szkoła.
 8. Każde zajęcia grupowe odwołane przez Szkołę są odpracowywane w terminie ustalonym przez Szkołę. Planowane jest odpracowywanie zajęć w soboty. Odpracowanie będzie mieć formę lekcji online. Szkoła informuje uczestników kursu o terminie odrobienia z wyprzedzeniem min. 1 tygodnia.
 9. Słuchacz indywidualny deklaruje gotowość uczestnictwa w zajęciach indywidualnych w dwóch wariantach:
  1. Na jeden miesiąc z góry i również w takim cyklu reguluje płatności
  2. Wykupując promocyjny pakiet 25 lekcji 60 minutowych lub 90 minutowych płatnych z góry.
 10. Nowi Słuchacze mogą rozpocząć uczęszczanie na zajęcia indywidualne w Szkole w pierwszym miesiącu w dowolnym dniu miesiąca.
 11. Słuchacze indywidualni kontynuują naukę w kolejnym miesiącu o ile nie zgłosili rezygnacji z kursu najpóźniej do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca w Sekretariacie Szkoły.

Opłaty dot. kursów grupowych

 1. Ceny kursów grupowych wynikają z aktualnie obowiązującego Cennika 2020/2021. Podawane przez Szkołę ceny kursów są cenami brutto.
 2. Przydział do grup kursowych następuje na podstawie rozmowy z Metodykiem. Pierwsze spotkanie z Metodykiem oraz uczestnictwo w grupie na lekcji próbnej jest bezpłatne. Nie pojawienie się na wcześniej umówionym spotkaniu lub lekcji próbnej bez wcześniejszego powiadomienia skutkuje brakiem możliwości skorzystania z tej opcji w przyszłości. Za ponownie umówienie spotkania z Metodykiem lub lekcję próbną pobierana jest opłata w wysokości 75 zł.
 3. Szkoła wpisuje kandydata do grupy i rezerwuje mu miejsce po wpłaceniu przez niego opłaty za pakiet materiałów edukacyjnych dotyczący danego roku szkolnego. Pakiet materiałów edukacyjnych można opłacić w gotówce, kartą lub przelewem. W przypadku braku wpłaty, niestety, Szkoła nie będzie w stanie zagwarantować miejsca w wybranej grupie. Miejsca zapełniamy zgodnie z kolejnością wpłat.
 4. Pakiet materiałów edukacyjnych opłacony w miesiącach lipiec – styczeń wynosi 200 zł. Pakiet opłacony w miesiącach luty-maj wynosi 150 zł.
 5. Opłata za pakiet materiałów edukacyjnych nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z kursu przez Słuchacza.
 6. Opłatę za kurs grupowy można wnieść w dwóch ratach lub wg harmonogramu ratalnego. Ceny kursów w zależności od schematu płatności są ujęte w Cenniku 2020/2021. Raty nie korespondują z liczbą lekcji w poszczególnych miesiącach.
 7. Płatność w ratach następuje zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie.
 8. W przypadku nie dokonania płatności pierwszej raty we wskazanym w umowie terminie, Szkoła zastrzega sobie prawo do anulowania miejsca w grupie bez prawa zwrotu opłaty administracyjnej.
 9. W przypadku nieuczęszczania na zajęcia dokonane przez Słuchacza wpłaty nie podlegają zwrotowi.
 10. W przypadku zapisania się na kurs, który już się rozpoczął, opłata za kurs jest pomniejszana o koszt zajęć, które już się odbyły.
 11. Szkoła przyznaje swoim Słuchaczom następujące zniżki:
  1. Za opłatę za kurs w dwóch ratach – stosuje się rabat do 10% od ceny kursu z harmonogramu 8 rat
  2. Za zapisanie kolejnego członka rodziny tj. rodzice, rodzeństwo – 100 zł przy kursie 2 x tydz. lub 50 zł przy kursie 1 x na tydzień,
  3. Za zapisanie się na drugi kurs grupowy z innego języka dla każdego Słuchacza szkoły The Palms – 50 zł;
 12. Maksymalny rabat możliwy do otrzymania w szkole The Palms wynosi 450 zł od podstawowej ceny kursu podanej w Cenniku 2020/2021.
 13. Pakiet materiałów edukacyjnych z kursem grupowym obejmuje:
  • test rozpoziomowujący oraz konsultacja językowa z metodykiem przed rozpoczęciem kursu
  • do 67 spotkań w ciągu roku szkolnego (w zależności od kursu ilość spotkań może być mniejsza)
  • podręcznik z płytą CD, dla grup dziecięcych – również dodatkowo ćwiczenia
  • dostęp do dziennika elektronicznego na platformie www.thepalms.langlion.com
  • materiały dodatkowe na każdej lekcji
  • self-study w siedzibie szkoły (1 x na miesiąc wg potrzeb Słuchacza)
  • 2 dodatkowe konsultacje z metodykiem szkolnym w ciągu roku (2 x 20 minut)
  • materiały marketingowe The Palms (portfolio językowe, notesy i torba w zależności od rodzaju kursu)
  • dyplom ukończenia kursu
 14. Opłaty za kurs można dokonać w gotówce, kartą lub przelewem na konto Szkoły podane w umowie.

Rezygnacja z kursu grupowego

 1. Strony umowy mają możliwość rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia i podawania przyczyny.
 2. Szkoła nie zwraca Słuchaczowi równowartości opuszczonych przez niego zajęć.
 3. W przypadku rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem opłata za pakiet materiałów edukacyjnych wniesiona przez kursanta pokrywa koszty administracyjne związane z rezerwacją miejsca w grupie i nie podlega zwrotowi.
 4. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku nie zgłoszenia się wystarczającej do rozpoczęcia kursu liczby Słuchaczy tj. 4 osoby w grupie. W takim wypadku Szkoła zobowiązuje się do powiadomienia o tym Słuchacza pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną, w terminie nie późniejszym niż 2 dni przed rozpoczęciem kursu, oraz do zwrotu wszystkich poniesionych opłat.
 5. Słuchacz może rozwiązać umowę wyłącznie w drodze pisemnego oświadczenia złożonego w sekretariacie Szkoły poprzez wypełnienie formularza „Karta rezygnacji z kursu grupowego”.
 6. Klient ma obowiązek podpisać „Kartę rezygnacji z kursu grupowego” w tym samym miesiącu, w którym została zgłoszona rezygnacja. Jeśli klient nie podpisze dokumentu w stosownym terminie, płatności za kurs są naliczane zgodnie z harmonogramem na kolejny miesiąc. Dodatkowo do należności dolicza się opłatę za kontynuację wpisu do dziennika elektronicznego, która wynosi 200 zł za każdy kolejny miesiąc do czasu podpisania „karty rezygnacji”. Należności przekraczające 200 zł będą zgłaszane do Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa.
 7. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli słuchacz opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek należności wobec Szkoły przez okres dłuższy niż 7 dni, w wypadku rażącego naruszenia Regulaminu Szkoły, a także w wypadku innych naruszeń Regulaminu Szkoły, jeżeli pomimo upomnienia Słuchacza, naruszenia te powtórzyły się.
 8. W wypadku rozwiązania przez Słuchacza umowy po rozpoczęciu kursu, Szkoła zwróci Słuchaczowi wpłacone wynagrodzenie po potrąceniu kosztu kursu przeprowadzonego do dnia rozwiązania umowy oraz potrąceniu rabatów uzyskanych przy zapisie na kurs. Opłata za pakiet materiałów edukacyjnych jest bezzwrotna. Wartość kursu przeprowadzonego do dnia rozwiązania umowy będzie obliczony jako suma rabatu uzyskanego przy podpisaniu umowy i iloczynu spotkań przeprowadzonego kursu oraz opłaty za jedno spotkanie kursu zgodnie z wybranym przez Słuchacza kursem i cennikiem. Wartość zwrotu lub dopłaty za kurs będzie obliczona na podstawie danych dostępnych w dzienniku elektronicznym Słuchacza (Langlion) i zostanie wpisana do „Karty rezygnacji z kursu grupowego”.
 9. W przypadku nieuczęszczania na zajęcia i braku pisemnego powiadomienia o rezygnacji dokonane przez Słuchacza wpłaty nie podlegają zwrotowi.

Opłaty dot. zajęć indywidualnych

 1. Opłaty za zajęcia indywidualne wynikają z aktualnie obowiązującego Cennika 2020/2021 i są uzależnione od wyboru programu kursu (ogólny, biznesowy, egzaminacyjny, autorski etc.), dodanie celu uzupełniającego w programie kursu lub jego brak, jak również opłacenie pakietów materiałów wynikających z rodzaju wybranego kursu. Podawane przez Szkołę ceny zajęć indywidualnych są cenami brutto.
 2. Przed zapisaniem się na zajęcia indywidualne wymagane jest spotkanie z Metodykiem w celu ustalenia programu kursu. Pierwsze spotkanie z Metodykiem jest bezpłatne. Nie pojawienie się na umówionym spotkaniu bez wcześniejszego powiadomienia skutkuje brakiem możliwości skorzystania z tej opcji w przyszłości. Za ponownie umówienie spotkania z Metodykiem pobierana jest opłata w wysokości 75 zł.
 3. Jeśli Słuchacz nie podejmie współpracy ze szkołą w ciągu 3 miesięcy od daty spotkania z Metodykiem. Wymagane jest ponowne umówienie kolejnego spotkania i pobierana jest opłata w wysokości 75 zł.
 4. Przy podpisaniu umowy i wpisania Słuchacza do dziennika elektronicznego, Słuchacz indywidualny deklaruje gotowość uczestnictwa w zajęciach indywidualnych w dwóch wariantach:
  1. Na jeden miesiąc z góry i również w takim cyklu reguluje płatności, najpóźniej 2 dni przed terminem pierwszych zajęć w danym miesiącu.
  2. Wykupując promocyjny pakiet 25 lekcji 60 minutowych lub 90 minutowych płatnych z góry na 2 dni przed terminem pierwszej lekcji.
 5. W przypadku braku płatności lub braku potwierdzenia przelewu na dzień przed terminem do godziny 19:00, zajęcia indywidualne zostają odwołane. Ustalona kwota do zapłaty nie ulega zmianie i odwołane zajęcia powinny zostać odrobione. Osoby, które decydują się na zajęcia w soboty lub w poniedziałki, powinny dostarczyć potwierdzenie przelewu najpóźniej do godziny 19.00 w piątek poprzedzający zajęcia.
 6. Jeżeli Słuchacz zrezygnuje z kontynuacji zajęć indywidualnych w trakcie miesiąca lub w trakcie trwania pakietu, za który zapłacił, Szkoła zwraca wniesione opłaty, przy czym opłata za zajęcia indywidualne w pakiecie jest naliczana wg. podstawowej ceny zajęć indywidualnych i stanowi rekompensatę rabatu udzielonego przy wykupieniu pakietu, który zostaje zerwany.

Odwołania kursu indywidualnego zamawianego miesięcznie

 1. Słuchacz ma prawo do odwołania zajęć indywidualnych, które zamówił w Szkole bez konsekwencji finansowych, pod warunkiem, że zajęcia zostaną odrobione w obrębie tego samego miesiąca kalendarzowego lub jeśli nie ma możliwości ustalenia dodatkowego terminu w tym samym miesiącu, to pierwsze zajęcia w nowego miesiąca są oznaczone w dzienniku elektronicznym Langlion jako odrabiane i nie podlegają ponownej opłacie.
 2. Zajęcia, które zostały odwołane i których termin odrobienia został ustalony i wpisany do dziennika elektronicznego szkoły, nie mogą być ponownie odwołane. Odwołanie terminu odrabiania zajęć oznacza, że zajęcia przepadają.
 3. Klient ma możliwość odwołania zajęć indywidualnych zgodnie z limitami podanymi poniżej:
  1. Przy regularności zajęć 1 x tygodniu, 4 do 5 lekcji w miesiącu – Słuchacz może odwołać tylko 1 lekcję w miesiącu
  2. Przy regularności zajęć 2 x tygodniu, do 9 lekcji w miesiącu – Słuchacz może odwołać maksymalnie 2 lekcje w miesiącu
  3. Przy regularności zajęć 3 lub więcej lekcji w tygodniu, powyżej 12 lekcji w miesiącu – Słuchacz może odwołać maksymalnie 3 lekcje w miesiącu
  4. Lekcje zaplanowane w trybie nieregularnym (od 1 do 3 lekcji w miesiącu) – nie podlegają w ogóle możliwości odwoływania
 4. Lekcje odwołane poza limitami podanymi w pkt 3, nie podlegają możliwości odrobienia i przepadają.
 5. Lekcje odwołane przez Słuchacza na początku miesiąca, które nie będą opłacone, są wliczane do limitów lekcji odwołanych.
 6. Zmiany w terminach należy dokonywać osobiście w godzinach pracy sekretariatu tj. 12.00-19.00. lub drogą mailową na adres oddziału (wiadomości zostaną odebrane w godzinach pracy sekretariatu). Informacje pozostawione na automatycznej sekretarce nie będą brane pod uwagę i Szkoła nie będzie mogła odrobić w innym terminie tak odwołanych zajęć.
 7. Osoby, które decydują się na zajęcia w godzinach porannych – do godziny 12.00 – mogą odwoływać zajęcia najpóźniej do godziny 19.00 dnia roboczego poprzedzającego zajęcia drogą mailową. Osoby, które decydują się na zajęcia w soboty lub w poniedziałki rano – do godziny 12.00 – mogą odwołać zajęcia najpóźniej do godziny 19.00 dnia w piątek poprzedzający zajęcia.
 8. Jeśli zajęcia nie zostały odwołane a Słuchacz spóźnia się na spotkanie, Lektor czeka do końca czasu lekcji. Jeśli Słuchacz pojawi się na lekcję spóźniony, zajęcia mogą się rozpocząć, jednak ich czas trwa tylko do końca ustalonej godziny zakończenia lekcji.
 9. W przypadku kursu indywidualnego online, jeśli Słuchacz z jakiegoś powodu nie możesz zalogować się na czas do lekcji i ma problemy techniczne, musi poinformować o tym Szkołę telefonicznie. Jeśli nie będzie możliwości rozwiązania problemu, Słuchacz będzie mieć możliwość odrobienia lekcji w innym terminie lub ustalenia odrębnego terminu częściowej rekompensaty za cześć lekcji. Jeśli Słuchacz nie zgłosi problemów technicznych telefonicznie, sytuacja będzie traktowana jako niepojawienie się Słuchacza na lekcji. W takiej sytuacji lekcja przepadnie i nie będzie rekompensowana. W tym celu szkoła uruchomiła telefony komórkowe do kontaktu z klientami uczęszczającymi na lekcje online.
 10. W przypadku lekcji online również lektor zgłasza nieobecność Słuchacza do sekretariatu. Wówczas podejmowana jest próba kontaktu telefonicznego ze Słuchaczem. Jeśli nie mamy możliwości kontaktu, a Słuchacz sam nie zgłosił problemów technicznych, wówczas lekcja przepada.

Odwołania kursu indywidualnego wykupionego w pakiecie

 1. Dla Słuchacza posiadającego pakiet odwołanie zajęć oznacza, że następna lekcja w harmonogramie będzie zaznaczona w dzienniku elektronicznym szkoły jako odrabiana a harmonogram lekcji zostanie automatycznie wydłużony o dodatkową lekcję, tak aby w rezultacie zgadzała się liczba 25 wykupionych lekcji.
 2. Słuchacz może również wskazać dodatkowy termin odrobienia lekcji odwołanej w obrębie tego samego miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło odwołanie lekcji. Wówczas nie ma zastosowania punkt wcześniejszy.
 3. Zajęcia, które zostały odwołane i których termin odrobienia został ustalony, nie mogą być ponownie odwołane. Odwołanie terminu odrabiania zajęć oznacza, że zajęcia przepadają.
 4. Klient ma możliwość odwołania zajęć indywidualnych zgodnie z limitami podanymi poniżej:
  1. Przy regularności zajęć 1 x tygodniu, 4 do 5 lekcji w miesiącu – Słuchacz może odwołać tylko 1 lekcję w miesiącu
  2. Przy regularności zajęć 2 x tygodniu, do 9 lekcji w miesiącu – Słuchacz może odwołać maksymalnie 2 lekcje w miesiącu
  3. Przy regularności zajęć 3 lub więcej lekcji w tygodniu, powyżej 12 lekcji w miesiącu – Słuchacz może odwołać maksymalnie 3 lekcje w miesiącu
 5. Lekcje odwołane poza limitami podanymi w pkt 3, nie podlegają możliwości odrobienia i przepadają.
 6. Lekcje odwołane przez Słuchacza na początku miesiąca, są wliczane do limitów lekcji odwołanych.
 7. Zmiany w terminach należy dokonywać osobiście w godzinach pracy sekretariatu tj. 12.00-19.00. lub drogą mailową na adres oddziału (wiadomości zostaną odebrane w godzinach pracy sekretariatu). Informacje pozostawione na automatycznej sekretarce nie będą brane pod uwagę i Szkoła nie będzie mogła odrobić w innym terminie tak odwołanych zajęć.
 8. Osoby, które decydują się na zajęcia w godzinach porannych – do godziny 12.00 – mogą odwoływać zajęcia najpóźniej do godziny 19.00 dnia roboczego poprzedzającego zajęcia drogą mailową. Osoby, które decydują się na zajęcia w soboty lub w poniedziałki rano – do godziny 12.00 – mogą odwołać zajęcia najpóźniej do godziny 19.00 dnia w piątek poprzedzający zajęcia.
 9. Jeśli zajęcia nie zostały odwołane a Słuchacz spóźnia się na spotkanie, Lektor czeka do końca czasu lekcji. Jeśli Słuchacz pojawi się na lekcję spóźniony, zajęcia mogą się rozpocząć, jednak ich czas trwa tylko do końca ustalonej godziny zakończenia lekcji.
 10. W przypadku kursu indywidualnego online, jeśli Słuchacz z jakiegoś powodu nie możesz zalogować się na czas do lekcji i ma problemy techniczne, musi poinformować o tym Szkołę telefonicznie. Jeśli nie będzie możliwości rozwiązania problemu, Słuchacz będzie mieć możliwość odrobienia lekcji w innym terminie lub ustalenia odrębnego terminu częściowej rekompensaty za cześć lekcji. Jeśli Słuchacz nie zgłosi problemów technicznych telefonicznie, sytuacja będzie traktowana jako niepojawienie się Słuchacza na lekcji. W takiej sytuacji lekcja przepadnie i nie będzie rekompensowana. W tym celu szkoła uruchomiła telefony komórkowe do kontaktu z klientami uczęszczającymi na lekcje online.
 11. W przypadku lekcji online również lektor zgłasza nieobecność Słuchacza do sekretariatu. Wówczas podejmowana jest próba kontaktu telefonicznego ze Słuchaczem. Jeśli nie mamy możliwości kontaktu, a Słuchacz sam nie zgłosił problemów technicznych, wówczas lekcja przepada.

Rezygnacja z kursu indywidualnego

 1. Strony umowy mają możliwość rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia i podawania przyczyny.
 2. W przypadku rezygnacji z zajęć indywidualnych rozliczanych godzinowo Szkoła zwraca Słuchaczowi wpłaty za zajęcia, które się nie odbędą a zostały zapłacone przez Słuchacza.
 3. W przypadku rezygnacji z zajęć indywidualnych w pakiecie, Szkoła zwraca Słuchaczowi wpłaty za zajęcia, które się nie odbędą po potrąceniu rabatu za jednorazową płatność zajęć w pakiecie. Oznacza to, że wartość zajęć już odbytych zostanie obliczona na podstawie ceny lekcji wynikającej z cennika 2020/21 i dotyczącej kursów rozliczanych godzinowo.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej przez Słuchacza. Słuchacz zapoznaje się z Regulaminem przy podpisaniu umowy a następnie Regulamin jest wysłany na adres e-mail Słuchacza podany w umowie.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. i zawiera aktualizacje dokonane w dniu 15.07.2020 r.